sahypa-banner

Habarlar

 • Öndürijiler ýagyş ýagyşlaryny satyn almak üçin bu ýoly hödürleýärler

  Öndürijiler ýagyş ýagyşlaryny satyn almak üçin bu ýoly hödürleýärler

  Häzirki zaman adamlary üçin hakykatdanam aňsat däl.Her dürli stres we aladalar bilen ýüzbe-ýüz bolup, köplenç ýadaw işimizi süýräp, bedenimizde diňe bir janyň bardygyny duýýarys.Bu pursatda özüne çekiji duş, özüňizi tapmaga kömek edip biler.Şonuň üçin gowy duş effekti q ...
  Koprak oka
 • Kranyň ýygnanyşygy

  Kranyň ýygnanyşygy

  1. Gurnamak näme.Gurnama, doly kran önümine öwrülmek we önüm dizaýnynyň ýerine ýetirilmegi üçin gaýtadan işlenen kran böleklerini belli bir tertipde we tehnologiýada birleşdirmekdir.2. Assemblyygnamagyň manysy.Kranlaryň toplumy ...
  Koprak oka
 • Mishli mis üçburçluk klapanyň funksiýasy näme?

  Mishli mis üçburçluk klapanyň funksiýasy näme?

  Burç klapan näme?Burç klapan burç globus klapanydyr.Burç klapan top klapanyna meňzeýär we gurluşy we aýratynlyklary top klapan tarapyndan üýtgedilýär.Top klapanynyň tapawudy, burç klapanyň rozetkasynyň we girişiniň ...
  Koprak oka
 • Kranyň gaýtadan işlenişi

  Kranyň gaýtadan işlenişi

  1. Näme işleýär?Adatça, metal kesmek tornalary, degirmen, burawlar, meýilleşdirmek, üwemek, burawlamak we beýleki maşyn gurallary iş bölegi zerur ölçeg ölçeglerine we ýerine ýetip biler ýaly dürli kesiş amallaryny ýerine ýetirýär ...
  Koprak oka
 • Kran öndürijisi kranyň önümçiligi we guýma prosesi bilen jikme-jik tanyşdyrýar

  Kran öndürijisi kranyň önümçiligi we guýma prosesi bilen jikme-jik tanyşdyrýar

  1. Kasting näme.Adatça eredilen garyndy materiallaryndan önüm öndürmek, suwuk erginleri öňünden ýasalan gaplara sanjym etmek, sowatmak, berkitmek we boş ýerleri we zerur şekiliň we agramyň böleklerini almak usulyna degişlidir.2. Metal galyndy guýma.Metal guýmak, şeýle hem ...
  Koprak oka
 • Aşhana kranyndan az suw çykarmagyň sebäpleri we çözgütleri

  Aşhana kranyndan az suw çykarmagyň sebäpleri we çözgütleri

  Aşhana kran lomaý öndürijileri aşhana kranlaryndan az suw çykarmagyň sebäplerini we usullaryny lomaý öndürijiler aşhana kranlaryndan az suw çykarmagyň sebäplerini we usullaryny hödürleýärler.Häzirki wagtda adamlar cl-a bagyşlanan kranlary oturtdylar ...
  Koprak oka
 • Vanna otagynyň burç klapany zaýalanan bolsa näme etmeli?

  Vanna otagynyň burç klapany zaýalanan bolsa näme etmeli?

  Burç klapanyny nädip çalyşmaly?Surfaceerüsti tegmilleri aýyrmak üçin esasy suw klapanyny çekdiriň;Köne burç klapanyny açyň we bir gyra goýuň;Birmeňzeş şahly klapan we burç klapan sapak lentasyny saýlaň;Burç klapanyny diwara nurbatlaň we mümkin boldugyça berkidiň ...
  Koprak oka
 • Burç klapanyň funksiýasy we klassifikasiýasy näme

  Burç klapanyň funksiýasy we klassifikasiýasy näme

  Burç klapanlarynyň klassifikasiýasy, burç klapanlary näme üçin ulanylýar?Burç klapan, adatça, hajathana we suw gyzdyryjylary ýylatmak we sowatmak gözegçiligi ýaly bezegde möhüm, ýöne köplenç göze ilmeýän rol oýnaýar.Burç klapan basyş göteriji komponentdir ...
  Koprak oka
 • Aýyrmagyň usuly we burun blokirlemesini arassalamak üçin ädimler

  Aýyrmagyň usuly we burun blokirlemesini arassalamak üçin ädimler

  Duş krany uzak wagtlap ulanylsa, dürli böwetler bolar.Mysal üçin, hek gabynyň toplanmagy, çökündileriň böwetlenmegi, duşuň garramagy we ş.m. çalyşmaly, ýöne ir karar bermek zerurlygy ýok.Dykylan duş fa-ny aýyryň ...
  Koprak oka
 • Zhejiang Vogueshower Sanitar Ware Co., ...

  Zhejiang Vogueshower Sanitar Ware Co., ...

  ...
  Koprak oka
 • VAGUEL - Kicten & Bath China 2019

  VAGUEL - Kicten & Bath China 2019

  Sene: 27-nji --- 30-njy.Maý.Stendiň belgisi: W4B87.Salgysy: Şanhaý şäheriniň Pudong täze meýdany, 452345 Longyang ýoly.(Şanhaý Täze Halkara Sergi Merkezi) Bize baryp görmäge hoş geldiňiz we bu ýarmarkada ajaýyp duşuşyga we çekişmä sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.Kömek ýa-da has köp zat gerek bolsa ...
  Koprak oka
 • 124-nji KANTON FAIR 2018

  124-nji KANTON FAIR 2018

  ISH Frankfurt 2019. Sene: 11-nji --- 15-nji.MartStendiň belgisi: 1.2.E81.Bize baryp görmäge hoş geldiňiz we bu ýarmarkada ajaýyp duşuşyga we çekişmä sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.Bu ýarmarkada haýsydyr bir kömek ýa-da has köp maglumat gerek bolsa, jübi telefonymyza jaň ediň....
  Koprak oka