sahypa-banner

Biz hakda

Zhejiang Vogueshower Sanitar Ware Co., Ltd.

Duşdan lezzet alyň

takmynan-img-1

“Vogueshower” 1997-nji ýylda esaslandyryldy. Ilkibaşdan biziň gözleg we barlag bölümimiz, hytaý adaty lukmançylygynyň akupunktura nokatlarynda ergonomika we massa theory teoriýasyna esaslanan çeper dizaýn edilen duş panellerini işläp düzdi, duş panelleriniň esasy ýuwunmak funksiýasyny has ýokary derejä öwürdi. we dynç almak.Täze dizaýnlary, şahsylaşdyrylan funksiýalary we gurnama we hyzmat aňsatlygy sebäpli önümlerimiz bazara çykaly bäri giňden islenýär.Ahyrky ulanyjylaryň durmuş derejesi artdygyça, önümlerde has ýokary şahsylaşdyrmak islegi we dürli sebitlerden dürli umytlar barha artýar.Vogue, müşderilerimiziň pikirleri we satuw bölümimiziň bazar gözlegleri netijesinde her ýyl onlarça täze önüm öndürmegi dowam etdirýär.20 ýylda önüm modellerimiz giňeldi we panel materiallary bir akril panelden alýumin paneli, gyzgyn aýna paneli, poslamaýan menek paneli we bambuk paneli we ş.m.

Gaty adamlar "Duş panelleriniň çözgüdini üpjün etmek" üçin ygrarly."Müşderiler üçin duruň we müşderilere iň gowy duş paneli çözgüdini tapmaga kömek ediň" bize öňe gitmäge itergi berýän borçnamalarymyz boldy.Dürli görnüşli modellerimiz we adamlara gönükdirilen pelsepämiz önümlerimizi dünýäniň 70-den gowrak ýurdunda meşhur etdi.Häzirki wagtda duş panelleri hammamda we has gowy ýaşaýyş hili üçin aýrylmaz önüme öwrüldi, şol bir wagtyň özünde markamyz dünýäniň köp müşderilerinde iň amatly saýlaw boldy.

Üpjün etmek
çözgüdi
Duş panelleri

20 ýyldan
önüm modellerimiz giňeldi we panel materiallary bir akril panelden alýumin paneli, gyzgyn aýna paneli, poslamaýan menek paneli we bambuk paneli we ş.m.

20 ýyllyk tejribe bilen

Vogue topary 20 ýyllyk ösüşden has güýçli we hünärmen bolýar.Bütin dünýädäki müşderiler bilen hyzmatdaşlykda elmydama öwrenmegi we ösdürmegi dowam etdiriň.

Iň oňat QC ulgamy

Hil, “vogueshower” -iň durmuşydyr.Güýçli QC toparynyň kömegi bilen bu 20 işgär köp sanly hünär synag maşynynyň we QC prosessiniň hiline gözegçilik edýär.Vogue-iň önümleri müşderileriň hemmesine gowy ýetirildi.

Ösen tehnologiýa we enjamlar

Tejribeli tehniki topar halkara bazaryny anyk bilýär we önümleri dürli bazara laýyk dizaýn edýär.Her ýyl dürli bazar üçin 100 zat maslahat berer.

Satyn almak prosesi

Hünär bilimleri, karz kepilligi, durnukly üpjünçilik we çykdajy artykmaçlygy.

Jemgyýet jogapkärçiligi

Vogueshower jemgyýetçilik jogapkärçiligini hiç wagt ýatdan çykarmaýar.Işçiler üçin 300-den gowrak iş we mümkinçilik, 100 otag we ähli iýmitleri mugt üpjün ediň.Vogue topary her ýyl garyp adamlara baryp görer we kömek eder.

Önümçilik

Gowy guramaçylykly önümçilik dolandyryşy, ýokary işjeň bolmak üçin hemişe bolşy ýaly 5S ýerine ýetiriň.

Hil kepilligi

a_img02