sahypa-banner

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

1. Gözlegim iberilenden soň näçe wagtlap seslenme alyp bilerin?

Umuman, soragyňyza 2 iş gününiň dowamynda jogap berler.

2. Siz göni öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

Hawa, ähli halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Satmak isleýän bolsaňyz, ýöne has az mukdarda, web sahypamyzy gözden geçirmegiňizi maslahat berýäris.

3. productsörite zerur gaplamalarda önümleri gaplap bilýärsiňizmi?

Hawa, bölekleýin gaplamalaryň her görnüşini edip bileris.

4. Hususy bellikli önümler üçin sargyt kabul edýärsiňizmi?

Hawa, bar bolan müşderilerimiz bilen göni gapma-garşylyk bolmasa, edýäris.

5. customörite önüm öndürmegi kabul edýärsiňizmi?

Hawa, müşderiler tarapyndan hödürlenýän çyzgylara we asyl nusgalara laýyklykda önüm öndürmekde we dizaýnda müşderilere kömek ederis.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?